శ్రీమద్భగవద్గీత – 154: 03వ అధ్., శ్లో 35 / Bhagavad-Gita – 154: Chap. 03, Ver. 35

Jai Sri Krishna.

Prasad Bharadwaj Incarnation 14 Blog

🌹. శ్రీమద్భగవద్గీత – 154 / Bhagavad-Gita – 154 🌹


✍️. స్వామి భక్తి వేదాంత శ్రీ ప్రభుపాద
📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ

🌴. తృతీయ అధ్యాయము – కర్మ యోగము – 35 🌴

35. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ: పరధర్మాత్ స్వనుష్టితాత్ |
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ: పరధర్మో భయావహ: ||

🌷. తాత్పర్యం :
పరధర్మము చక్కగా నిర్వహించుట కన్నను గుణరహితమైనను స్వధర్మమును ఆచరించుట ఉత్తమము. పరధర్మపాలనము హానికరమైనది కావున దానిని పాటించుట కన్నను స్వధర్మపాలనము నందు నాశనము పొందుటయైనను ఉత్తమమైనదే!

🌷. భాష్యము :
ప్రతియొక్కరు పరధర్మమును నిర్వహించుటకు బదులు సంపూర్ణ కృష్ణభక్తిభావన యందు తమ విధ్యుక్తధర్మములను నిర్వహింపవలసియున్నది. భౌతికప్రకృతి యొక్క త్రిగుణముల ప్రభావములో మనుజుని స్థితి ననుసరించి విధింపబడిన ధర్మములే విధ్యుక్తధర్మములు.

ఇక శ్రీకృష్ణుని దివ్య సేవార్థమే ఆధ్యాత్మికగురువుచే ఒసగబడిన కర్మలు ఆధ్యాత్మికకర్మలు. భౌతికమైనను లేదా ఆధ్యాత్మికమైనను మరణము వరకు ప్రతియొక్కరు పరధర్మమును అనుసరించుటకు బదులు తమ విధ్యుక్తధర్మములను నిర్వహింపవలసియున్నది. ఆధ్యాత్మికస్థాయిలో ఒనరింపబడు కర్మలు మరియు భౌతికస్థాయిలో ఒనరింపబడు కర్మలు భిన్నమైనను ప్రామాణికమైన నిర్దేశమును అనుసరించుట కర్తకు సర్వదా లాభదాయకము.

గుణప్రభావము నందున్న మనుజుడు ఇతరులను అనుకరింప తన స్థితికి అనుగుణముగా విధింపబడిన నియమములను చక్కగా పాటింపవలెను. ఉదాహరణకు సత్వగుణము నందుండెడి బ్రాహ్మణుడు అహింసాపరుడుగా నుండును. కాని రజోగుణము నందుండెడి క్షత్రియుడు హింసాపూర్ణుడగుటకు ఆమోదయోగ్యమైనది. క్షత్రియుడైనవానికి హింసకు సంబధించిన నియమముల ననుసరించి నశించుట యనునది…

View original post 407 more words

విష్ణు సహస్ర నామ తత్వ విచారణ – 552 / Vishnu Sahasranama Contemplation – 552

Om namo narayanaya

Prasad Bharadwaj Incarnation 14 Blog

🌹. విష్ణు సహస్ర నామ తత్వ విచారణ – 552 / Vishnu Sahasranama Contemplation – 552 🌹

📚. ప్రసాద్ భరద్వాజ

🌻 552. సఙ్కర్షణః అచ్యుతః, सङ्कर्षणः अच्युतः, Saṅkarṣaṇaḥ Acyutaḥ 🌻

ఓం సఙ్కర్షణాచ్యుతాయ నమః | ॐ सङ्कर्षणाच्युताय नमः | OM Saṅkarṣaṇācyutāya namaḥ

సంహారకాలే యుగపత్ ప్రజాః సఙ్కర్షతీతిసః ।
న చ్యోతతి స్వరూపాత్స ఇతి సఙ్కర్షణోఽచ్యుతః ।
సఙ్కర్షణోఽచ్యుత ఇతి నామైకం సవిశేషణమ్ ॥

ప్రళయ సమయమున అఖిల ప్రాణులను తన దగ్గరకు లెస్సగా లాగికొనునుగనుక సంకర్షణః. తన స్థితినుండి తొలగడుగనుక అచ్యుతుడు. ఈ రెండు నామములును కలిసి సవిశేషణము అగు ఒకే నామము.

సశేషం…

🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

🌹. VISHNU SAHASRANAMA CONTEMPLATION- 552🌹

📚. Prasad Bharadwaj

🌻 552. Saṅkarṣaṇaḥ Acyutaḥ 🌻

OM Saṅkarṣaṇācyutāya namaḥ

संहारकाले युगपत् प्रजाः सङ्कर्षतीतिसः ।
न च्योतति स्वरूपात्स इति सङ्कर्षणोऽच्युतः ।
सङ्कर्षणोऽच्युत इति नामैकं सविशेषणम् ॥

Saṃhārakāle yugapat prajāḥ saṅkarṣatītisaḥ,
Na cyotati svarūpātsa iti saṅkarṣaṇo’cyutaḥ,
Saṅkarṣaṇo’cyuta iti nāmaikaṃ saviśeṣaṇam.

At the time of annihilation of the worlds, He draws all beings to Himself and hence He is Saṅkarṣaṇaḥ. As He does not slide…

View original post 64 more words

Appesa a un quarto di luna

almerighi

Sarai tu a farmi entrare
durante la prima notte in cui,
satelliti, sapremo congiungerci
e ritrovare sangue
di un tempo mai più diviso.

Rientrano i piccoli, timidi,
mammiferi nelle loro tane,
rientra la dolcezza
con un pianto di gioia,
rientra il grido lupo
lasciato scorazzare in montagna
coi denti bene in vista,
rientra l’uomo dopo avere a lungo
camminato le acque,
rientra l’avversario relitto,
rientra il non certo
confuso e condiviso.

Appesa a una quarto di luna
come nelle poesie,
mai più pallida,
riporrai le armi del desiderio
per fare pace.

View original post

Book Review | Dream Job | Ayan Chakraborty

Aditi Mehta

‘Review’

This is the story of every next door Indian boy. This is a ordinary yet extraordinary story. I assure you all will find this book very relatable.

This is the story of Atul, who’s dream is to get placed in big MNC. Like every other boy, he prepares for JEE but couldn’t get into NIT so takes admission in nice private college, studies hard, goes on a manali trip, helps a friend to pay semester fees, falls for a girl, participate in inter college football league, get disappointed in placement but eventually get placed in big MNC with nice package, tries to forget about the girl but eventually get his happy ending with her. Sounds very neat, right? But then how Atul story is different? Or Is he really lucky to get this perfect life?

When we pick a book, we try to read something extraordinary. We look for…

View original post 100 more words